Turkum:Oʻzbekiston Kompartiyasi Markaziy Komiteti Byuro a’zolari