Quicksort

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

Tez saralash(quicksort) algoritmi - Charlz Xoar tomonidan yaratilgan mashxur saralash algoritmidir. Ushbu algoritm n ta elementdan iborat massivni eng uzogʻi bilan O(n2) vaqtda saralaydi. Biroq algoritm bajarilish tezligining matematik kutilmasi O(n log n) ga teng va u boshqa shunday tezlikda bajariluvchi algoritmlardan tezroq ishlaydi.

Ishlash printsipi[tahrir | manbasini tahrirlash]

 1. Massivda ixtiyoriy tayanch element tanlaymiz.
 2. Keyin undan kichik yoki teng elementlarni uning chap tomoniga, katta elementlarni oʻng tomoniga oʻtkazamiz.
 3. 1-2-chi qadamlarni tayanch elementning oʻng va chap tomonlaridagi elementlar uchun qoʻllaymiz.

Algorimning 2 qadami turlicha boʻlib uning bir nechta realizatsiyalari mavjud. Ayni shu 2 qadamda elementlarni joylashtirish algoritmi tufayli algoritm saralash algoritmlari ichida eng tez ishlaydiganlaridan biridir.

Tez saralash (QuickSort) algoritmining javascriptdagi realizatsiyasi[tahrir | manbasini tahrirlash]

function QuickSort(A, p, r)
{
    if(p<r)
    {
        var q = Partition(A, p, r);
        QuickSort(A, p, q);
        QuickSort(A, q+1, r);
    }
}
function Partition(A, p, r)
{
    var x = A[r];
    var i=p-1;
    for(var j=p; j<=r ;j++ )
    {
        if(A[j] <= x)
        {
            i++;
            var temp = A[i];
            A[i] = A[j];
            A[j] = temp;
        }
    }
    return i<r ?i : i-1;
}

C[tahrir | manbasini tahrirlash]

void swap(int *a, int *b)
{ 
 int t=*a; *a=*b; *b=t; 
}
void sort(int arr[], int beg, int end) 
/* sort elements arr[beg],...,arr[end-1]*/
{
 int middle,l,r;
 if (end > beg + 1) 
 {
  middle=arr[(beg+end)/2];
  l=beg;r=end;
  while (l < r) 
  {
   while (arr[l]<middle) l++;
   while (arr[r]>middle) r--;
   if (l<r)
   {
    swap(arr[l],arr[r]);
    l++;r--;
   }
  }
  sort(arr, beg, r);
  sort(arr, l, end);
 }
}

C++[tahrir | manbasini tahrirlash]

#include <functional>
#include <algorithm>
#include <iterator>

template< typename BidirectionalIterator, typename Compare >
void quick_sort( BidirectionalIterator first, BidirectionalIterator last, Compare cmp ) {
 if( first != last ) {
  BidirectionalIterator left = first;
  BidirectionalIterator right = last;
  BidirectionalIterator pivot = left++;

  while( left != right ) {
   if( cmp( *left, *pivot ) ) {
     ++left;
   } else {
     while( (left != --right) && cmp( *pivot, *right ) )
      ;
     std::iter_swap( left, right );
   }
  }

  --left;
  std::iter_swap( first, left );

  quick_sort( first, left, cmp );
  quick_sort( right, last, cmp );
 }
}

template< typename BidirectionalIterator >
inline void quick_sort( BidirectionalIterator first, BidirectionalIterator last ) {
 quick_sort( first, last,
  std::less_equal< typename std::iterator_traits< BidirectionalIterator >::value_type >()
 );
}

Java[tahrir | manbasini tahrirlash]

import java.util.Comparator;
import java.util.Random;

public class Quicksort {
  public static final Random RND = new Random();

  private void swap(Object[] array, int i, int j) {
    Object tmp = array[i];
    array[i] = array[j];
    array[j] = tmp;
  }

  private int partition(Object[] array, int begin, int end, Comparator cmp) {
    int index = begin + RND.nextInt(end - begin + 1);
    Object pivot = array[index];
    swap(array, index, end);	
    for (int i = index = begin; i < end; ++ i) {
      if (cmp.compare(array[i], pivot) <= 0) {
        swap(array, index++, i);
      }
    }
    swap(array, index, end);	
    return (index);
  }

  private void qsort(Object[] array, int begin, int end, Comparator cmp) {
    if (end > begin) {
      int index = partition(array, begin, end, cmp);
      qsort(array, begin, index - 1, cmp);
      qsort(array, index + 1, end, cmp);
    }
  }

  public void sort(Object[] array, Comparator cmp) {
    qsort(array, 0, array.length - 1, cmp);
  }
}

Python[tahrir | manbasini tahrirlash]

def qsort(L):
  if L == []: return []
  return qsort([x for x in L[1:] if x< L[0]]) + L[0:1] + \
     qsort([x for x in L[1:] if x>=L[0]])

Joy[tahrir | manbasini tahrirlash]

DEFINE sort == [small][]
        [uncons [>] split]
        [[swap] dip cons concat] binrec .

PHP[tahrir | manbasini tahrirlash]

function quicksort($seq) {
 if(count($seq)>1) {
  $k = $seq[0];
  $x = array();
  $y = array();
  for($i=1; $i<count($seq); $i++) {
   if($seq[$i] <= $k) {
    $x[] = $seq[$i];
   } else {
    $y[] = $seq[$i];
   }
  }
  $x = quicksort($x);
  $y = quicksort($y);
  return array_merge($x, array($k), $y);
 } else {
  return $seq;
 }
}

Haskell[tahrir | manbasini tahrirlash]

 sort :: (Ord a)  => [a] -> [a]
 
 sort []      = []
 sort (pivot:rest) = sort [y | y <- rest, y < pivot]
           ++ [pivot] ++ 
           sort [y | y <- rest, y >=pivot]

Prolog[tahrir | manbasini tahrirlash]

split(H, [A|X], [A|Y], Z) :-
 order(A, H), split(H, X, Y, Z).
split(H, [A|X], Y, [A|Z]) :-
 not(order(A, H)), split(H, X, Y, Z).
split(_, [], [], []).

quicksort([], X, X).

quicksort([H|T], S, X) :-
 split(H, T, A, B),
 quicksort(A, S, [H|Y]),
 quicksort(B, Y, X).

Ruby[tahrir | manbasini tahrirlash]

def sort(array)
 return [] if array.empty?
 left, right = array[1..-1].partition { |y| y <= array.first }
 sort(left) + [ array.first ] + sort(right)
end

SML[tahrir | manbasini tahrirlash]

fun quicksort lt lst =
 let val rec sort =
  fn [] => []
   | (x::xs) =>
    let
     val (left,right) = List.partition (fn y => lt (y, x)) xs
    in sort left @ x :: sort right
    end
 in sort lst
end